Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์กระบี่


    สอจ.กระบี่จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้า
และบริการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2557

 

 การจัดกิจกรรมสัมมนาและมอบ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า
และบริการจังหวัดกระบี่ 2556

 

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2556

 ออกตรวจประเมินผู้ที่ยื่นเขอแสดงเครื่องหมาย The best of krabi ระหว่างวันที่ 24กันยายน - 4 พฤศจิกายน 56

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2556

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ " The Best of Krabi "

         1. ช้าง เป็นการสื่อความหมายถึง ช้างเผือกช้างแรก แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คล้องได้ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นช้างคู่พระบารมีประจำรัชกาลที่ ๙
         2. เส้นสีขาว ลากลงมาตรงข้อความ “The Best Of Krabi” เป็นการสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ จะพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
         3. เรือหัวโทง เขาขนาบน้ำ เป็นการสื่อความหมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยว นึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อเดินทางมายังจังหวัดกระบี่
         4. ทะเล เป็นการสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงาม
         5. ปลา เป็นการสื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามัน คำว่า “The Best Of Krabi” เป็นสื่อความหมายว่า จังหวัดกระบี่ มีความยินดีที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด มอบให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่